Analyse-eksempler

Vi har dyp innsikt i driverne for tillit til virksomheter i Norge, og dessuten tillitsdyktigheten til virksomheten og dens konkurrenter. Derfor har vi mulighet til å gjøre mange strategiske og operative analyser.

Her viser vi eksempler på at selv enkle uttak gir gode grunnlag for analyser.

Tillitsdyktighet

I figur 1 har vi hentet ut de 15 viktigste driverne for tillit til norske virksomheter. Deretter har vi målt disse mot tillitsdyktigheten til tre av Norges største forsikringsselskaper - for å se hvordan tilliten til selskapene kan dekomponeres.

Ofte vil målinger av denne typen, noe vi også gjør, fremstille forskjellene mellom selskapene gjennom en rangering og ett tall.

Her ser vi hvordan de 15 viktigste driverne forteller en mer nyansert historie.

  • Ett av selskapene er signifikant sterkere på de fire viktigste tillitsdriverne
  • Det er åpenbart en bransjestyrke på driver 6: «Løser faktiske hverdagsproblemer» og driver 9: «Kundeorienterte», men det er også en signifikant styrkeforskjell mellom de tre selskapene på disse
  • De to sterkeste selskapene har ulike profiler, med ulike styrker. Med noe sterkere tillitsnivå på svake områder for ett av selskapene, er det mulig å ta en solid bransjeledelse.
  • Ett av selskapene er tydelig og signifikant svakere enn sine to konkurrenter på 12 av 15 drivere. Når svakhetene er såpass gjennomgående, er det viktig å gå enda i de bakenforliggende årsakene.

Figur 1

Figur som viser hvordan tre av Norges største forsikringsselskaper skårer på forskjellige tillitsdrivere

Tillitsscore

I figur 2 har vi skjematisk vist hvordan man kan score inn de 32 viktigste driverne i den horisontale aksen, og virksomhetens tillitsscore i den vertikale aksen.

De 32 driverne fordeles dermed i et velkjent 4-ruters system:

  • De overordnede tillitsdriverne blir stadig viktigere, jo lenger til høyre de er plassert
  • Driverne for virksomhetens oppfattede tillit er stadig viktigere jo lenger opp de er plassért

Kort sagt kan vi dermed lese bildet slik:

  • Drivere som ligger mot høyre og langt oppe forteller hvor virksomheten presterer godt.
  • Drivere som ligger mot høyre og langt nede forteller hvor virksomheten presterer dårlig.
  • De driverne som ligger til venstre i kartet skal også vurderes, men vil i de fleste tilfeller bety mindre for tillitsbyggingen.

I det valgte eksemplet, som er reelt for én av de 80 virksomhetene vi har målt, har man valgt ut fem drivere der man presterer godt og fem drivere der man presterer dårlig. Disse er med videre for ytterligere dybdemålinger og analyser.

Denne oppstillingen blir enda mer interessant dersom man legger inn konkurrenter, fordi vi lettere kan oppfatte hvilke enkeltdrivere som bør følges opp.

Figur 2

Rectangle, Slope, FontModell av  hvordan vi kan dele inn de 32 viktigste driverne